นิทรรศการเรื่องพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้งานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 12

bb7

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง

aa6

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม - 4 กันยายน 2559 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ภายในร้านนิทรรศการได้มีการแสดงเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ บริการด้านวิชาการข้าวและแจกจ่ายเอกสารแก่บุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชม