คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/64

bb301

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของคลินิกข้าว

aa302 

          วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายบุญธรรม  แสงทอง พนักงานการเกษตร ส3 และคณะ ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของคลินิกข้าว โดยได้ให้บริการวิชาการด้านพันธุ์ข้าว
โรคและแมลงศัตรูข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์ พร้อมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
เหนียวดำหมอ 37 เป็นขนมคนที ข้าวเหนียวดำคลุกมะพร้าว และแจกเอกสารวิชาการ
แก่เกษตรกรและผู้สนใจ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 250 คน ณ เทศบาลตำบลดอนประดู่
ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยมี นายภูดิศ  ชนะวรรณโณ
นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานในการเปิดงาน