สัมมนาศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)

bb300

นายโอรักษ์  ทองเด็จและว่าที่ร้อยตรีหญิงศาตนันทน์  สุจิตโต จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)    ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

 aa301

          นายพีรพล  รัตนะ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายโอรักษ์  ทองเด็จ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และว่าที่ร้อยตรีหญิงศาตนันทน์  สุจิตโต นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)
ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน กิจกรรมย่อย เสริมสร้างศัยภาพการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน ร่วมในการวางแผนการผลิตและ
กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน มีเกษตรกรในศูนย์ข้าวชุมชนเข้าร่วมแห่งละ 30 คน
   วันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านควนดินแดง ตำบลดอนทราย
              อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
   วันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านปาบ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม
              จังหวัดพัทลุง
   วันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าช้าง ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน
              จังหวัดพัทลุง
   วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขาวัง ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน
              จังหวัดพัทลุง