ประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

bb298

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงจัดประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร       ปี 2564 กิจกรรมส่งเสริมขยายการผลิตและขึ้นทะเบียนปลูกข้าว (GI) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

aa299 

          วันที่ 8-12 มีนาคม 2564 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นายอมรศักดิ์  แววศักดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่ม
ผลิตเมล็ดพันธุ์ จัดประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564 กิจกรรมส่งเสริมขยายการผลิต
และขึ้นทะเบียนปลูกข้าว (GI) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เพื่อชี้แจงกิจกรรมโครงการพัฒนา
และสนับสนุนการปลูกข้าวพื้นเมืองและข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น
ภาคใต้ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 468 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์วิจัยข้าว
พัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง