สัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่ปลูกข้าว

bb297

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมสัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่ปลูกข้าว ครั้งที่ 1

aa298

          วันที่ 10 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมสัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
น้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่ปลูกข้าว ครั้งที่ 1 ตามแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาการปรับตัว
ของระบบการผลิตข้าว ภายใต้พื้นที่ประสบภัยแล้ง ปี 2564 ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านท่าสำเภาใต้
ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง