โรงเรียนพัทลุงมาเก็บเกี่ยวข้าว

bb296

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพัทลุง ซึ่งได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการเรียนรู้เรื่อง "การทำนาข้าว"

 aa297

          วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ซึ่งได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการเรียนรู้เรื่อง "การทำนาข้าว"
ตั้งแต่การเริ่มต้นการทำนา มีการอบรมให้ความรู้กระบวนการทำนา การถอนกล้าปักดำ
เมื่อช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ตลอดจนทุุกกระบวนการจนถึงการเก็บเกี่ยว
นวดข้าว และเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง