งานField day ปี 64 ต.มะกอกเหนือ

bb295

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุงและข้าวเหนียวดำหมอ 37 ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564

 aa296

          วันที่ 28 มกราคม 2564 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงศาตนันทน์  สุจิตโต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายบุญธรรม  แสงทอง พนักงานการเกษตร ส.3 และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง
พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุงและข้าวเหนียวดำหมอ 37 พร้อมสาธิต
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
(Field day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านปากคลองเก่า หมู่ที่ 2
ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรเข้าร่วมงานประมาณ 200 คน
โดยมีนางศรอนงค์  สงสมพันธ์ นายอำเภอควนขนุน เป็นประธานในการเปิดงาน