ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

bb1

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

aa1

เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการ
งานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยได้แสดงผลงานวิจัยดีเด่นเรื่อง พันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง
พร้อมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน