อบรมเชิงปฏิบัติการฯโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตาสัมยใหม่

bb294

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

 aa295

          วันที่ 22 มกราคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงศาตนันท์  สุจิตโต
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
นายบุญธรรม  แสงทอง พนักงานการเกษตร ส3 และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการะบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับ
แปลใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสินแพรทอง
ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง