ลงพื้นที่สำรวจแปลงนาเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำเค็มจากทะเลรุกล้ำ

bb293

นางชนสิริน  กลิ่นมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวยุพิน  รามณีย์ 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่กับเกษตรกรเพื่อสำรวจแปลงนาเกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหา
น้ำเค็มจากทะเลรุกล้ำเมื่่อปี 2563

 aa294

          วันที่ 15 มกราคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดย นางชนสิริน  กลิ่นมณี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวยุพิน  รามณีย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญ
การพิเศษ และนางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่
กับเกษตรกรเพื่อสำรวจแปลงนาเกษตรกร ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำเค็มจากทะเลรุกล้ำ
เมื่อปี 2563 เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาการปรับตัวของระบบ
การผลิตข้าวภายใต้พื้นที่ประสบภัยแล้ง ปี 2564 ในพื้นที่ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง และ
ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พร้อมนั้นได้สำรวจพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ
ในพื้นที่ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อวางแผนการเก็บตัวอย่างข้าวหอมมะลิด้วย