ประชุมเพื่อสรุปโครงการห่วงโซ่อุปทานฯ

bb292

ดร.สิทธ์  ใจสงฆ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดการประชุมเร่งด่วนเพื่อสรุปโครงการศึกษา
ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตสินค้าข้าวในภาคใต้

aa293

          วันที่ 13-15 มกราคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดย ดร.สิทธ์  ใจสงฆ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดการประชุมเร่งด่วนเพื่อสรุปโครงการศึกษาห่วงโซ่
อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตสินค้าข้าวในภาคใต้ เพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์
ในปีที่ 1 โดยมีศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่
และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย