ประชุมเตรียมการสัมมนาวิชาการ64

bb290

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยนักวิชาการเข้าร่วมการประชุมเตรียมการสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใค้     ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

 aa291

          วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วย
นักวิชาการ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการสัมมนาวิชาการ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี 2564
ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ จังหวัดกระบี่