คลินิกเกษตรครั้งที่ 1 ปี 64

bb289

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

aa290 

          วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายบุญธรรม  แสงทอง  พนักงานการเกษตร ส3 และคณะ ร่วมกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยได้ให้บริการวิชาการด้านพันธุ์ข้าว โรคและแมลง
ศัตรูข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์ พร้อมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดพัทลุง เป็นขนมครก
ชาววังและขนมโตเกียว เพื่อเพิ่มมูลค่าและแจกเอกสารวิชาการแก่เกษตรกรและผู้สนใจ มีผู้เข้า
ร่วมงานประมาณ 125 คน ณ โรงเรียนบ้านเขาปู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยมี
นายวิระชัย  ชุมแก้ว นายอำเภอศรีบรรพต เป็นประธานในการเปิดงาน