วันดินโลก63

bb288

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง การผลิตข้าวอินทรีย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดพัทลุง เป็นขนมครกชาววังและขนมโตเกียว ในงานวันดินโลก

 aa289

          วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นายบุญธรรม  แสงทอง พนักงานการเกษตร ส3 และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการ
เรื่อง การผลิตข้าวอินทรีย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดพัทลุง เป็นขนมครก
ชาววังและขนมโตเกียว ในงานวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ตำบลโตนดด้วน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีหน่วยงานราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
และเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 500 คน โดยมี นายฉัตรชัย  อุตสาหะ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการเปิดงาน