การใช้สารทางการเกษตรที่เหมาะสมต่อข้าวเล็บนกปัตตานี

bb287

นายสิทธ์  ใจสงฆ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้บรรยายเรื่อง การใช้สารทางการเกษตรที่เหมาะสมต่อข้าวเล็บนกปัตตานี และสารทางการเกษตรใช้กับโดรน

aa288 

          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดย นายสิทธ์  ใจสงฆ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับเชิญบรรยายเรื่อง การใช้สารทางการเกษตร
ที่เหมาะสมต่อข้าวเล็บนกปัตตานี และสารทางการเกษตรใช้กับโดรน ร่วมกับ
คณะวิจัยจากวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่สาธิต
การใช้โดรนและสาธิตการบินโดรนสำหรับฉีดพ่นสารทางการเกษตร ภายใต้โครงการ
ย่อยวิจัยและพัฒนายานไร้คนขับสำหรับสำรวจและพ่นสารทางการเกษตรแปลงใหญ่
ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ชุดโครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน
จังหวัดตรัง และลุ่มน้ำแม่น้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่างจังหวัดสงขลา ณ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนข้าวปลอดภัยและผลิตเมล็ดพันธุ์ หมู่ที่ 4 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา