โรงเรียนพัทลุงศึกษาดูงาน

bb286

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพัทลุง ในกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการเรียนรู้เรื่อง "การทำนาข้าว"

 aa287

        วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วย
นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 4 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 80 คน
ในการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการเรียนรู้เรื่อง "การทำนาข้าว" ณ อาคาร
เอนกประสงค์ และแปลงนาศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีนักวิชาการของ
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมบรรยายองค์ความรู้เรื่องข้าว และมีการฝึกปฏิบัติการทำนา เพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้เรื่องข้าว และเห็นความสำคัญของการปลูกข้าว