ประชุมชี้แจงวางแผนการดำเนินงานงบประมาณปี64

bb285

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงวางแผนการดำเนินงาน ปี 2564 และการบริหารจัดการงบประมาณโครงการ ปี 2564 พร้อมแนะนำข้าราชการใหม่

 aa286

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วย
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงวางแผน
การดำเนินงาน ปี 2564 และการบริหารจัดการงบประมาณโครงการ ปี 2564 พร้อมทั้งแนะนำ
ข้าราชการใหม่ จำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวมยุรี นุ่นขาว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวธนาภา  สมใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และว่าที่ร้อยตรีหญิงศาตนันทน์  สุจิตโต
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง