โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าวสังข์หยดฯ

bb284

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดอบรมเกษตรกรในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (สบู่ก้อน) หลักสูตร "พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนจากน้ำมันรำข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง"

 aa285

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิจัข้าวพัทลุง โดยนางชนสิริน  กลิ่นมณี นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ และนายอมรศักดิ์  แววศักดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตร
ชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมในการจัดอบรมเกษตรกรในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางจากข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (สบู่ก้อน) หลักสูตร "พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนจากน้ำมัน
รำข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรใสยาวมวลชน ต.โตนดด้วน
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยมีนายชาฐธวัช  แง้เจริญกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและ
การค้าข้าว กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ร่วมในการอบรมครั้งนี้ และวิทยากรจาก
บริษัทซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน