เกษตรทฤษฎีใหม่

bb282

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงติดตามการดำเนินงานและติดต้ังป้ายแปลงสาธิตการปลูกข้าว ฤดูนาปี2563/64 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (เกษตรทฤษฎีใหม่)

 aa283

          วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยนายบุญธรรม  แสงทอง
พนักงานการเกษตร ส3 และนายนิรันดร์  ทองไซร์ คนงานทดลองการเกษตร
ติดตามการดำเนินงาน และติดตั้งป้ายแปลงสาธิตการปลูกข้าว ฤดูนาปี 2563/64
โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
(เกษตรทฤษฎีใหม่) ณ จุดเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของ นายเจือ  บุญปลอด
ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง นายสหัส  พรหมมา ต.ชัยบุรี  อ.เมือง จ.พัทลุง และ
นางโสภา ศิริพจน์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง