ประชุมห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวภาคใต้

bb281

ศูนย์วิจัย้ขาวพัทลุง โดร ดร.สิทธ์  ใจสงฆ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วย นักวิชาการจากศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี
และคณะนักวิจัยจากมหาวืิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรราช ร่วมประชุมโครงการห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวภาคใต้

 aa282

          วันที่ 6-8 ตุลาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดย ดร.สิทธ์  ใจสงฆ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นักวิชาการจากศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช
ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมโครงการห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวภาคใต้
เพื่อศึกษาพลวัติการผลิตสินค้าข้าวของแต่ละจังหวัดของภาคใต้ในภาคเกษตรกร
โดยผลการศึกษาจะนำไปใช้เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สามารถนำไปใช้
เพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าว
ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ จัดการประชุมและระดมความคิดที่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช