แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ63

bb280

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ท่าน

aa281 

          วันที่ 29 กันยายน 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการและ
ลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ท่านคือ
นางสาวมัทนีย์  เม่งช่วย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายโสพนา  วรฉัตรวิทยา เจ้าพนักงานการเกษตร
ชำนาญงาน นางพจนา  อ่อนคง พนักงานการเงินและบัญชี ส4 และนายชาญชัย 
รัตนสุภา พนักงานพัสดุ ส4 ณ ร้านอาหารบ้านตำนวน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง