มหกรรมข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

bb279

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง จัดงาน "มหกรรมข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ปี 2563" โดยมีนายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการเปิดงาน
ณ แปลงนากลุ่่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

aa280 

          วันที่ 15 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง จัดงาน "มหกรรมข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ปี 2563" โดยมีนายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว
เป็นประธานในการเปิดงาน ณ แปลงนากลุ่มเกษตกรผู้ปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ตำบล
หานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยในการจัดงานเพื่อส่งเสริมและขยายผลการผลิต
ข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของภาคใต้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ
(การผลิต) กลางน้ำ (การแปรรูป) และปลายน้ำ (การตลาด) เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยงตลาดข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง "ทิศทางและการ
ขับเคลื่อนอนาคตการผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง" การประกวดข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
นิทรรศการข้าวพื้นเมืองเฉพาะถิ่น การจัดทำแปลงสาธิตเรียนรู้การผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
การจำหน่ายข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยด สาธิตอาหารเมนูจากข้าวสังข์หยดและกิจกรรม
แข่งขันต่าง ๆ มากมาย