นำเสนออัลฮัมดุลิลาฮ์4 รับรองพันธุ์ครั้งที่ 2/2563

bb278

นายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำเสนอพันธุ์ข้าวอัลฮัมดุลิลาฮ์ 4
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าวร่วมพิจารณาครั้งที่ 2/2563

 aa279

          วันที่ 14 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยนายเอกราช  แก้วนางโอ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำเสนอพันธุ์ข้าวอัลฮัมดุลิลาฮ์ 4 เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณารับรองพันธุ์ข้าวร่วมพิจารณาครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมรวงข้าว
กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร