สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองวิจัยและพัฒนาข้าว

bb277

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองวิจัยและพัฒนาข้าว
ประจำปี 2563 

aa278 

          วันที่ 8-10 กันยายน 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองวิจัย
และพัฒนาข้าว ประจำปี 2563 ณ โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม และโรงแรมฟอร์จูน
ริเวอร์วิว นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมนำเสนอ
ผลการดำเนินงานของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ เรื่อง
ข้าวเจ้าสายพันธุ์อัลฮัมดุลิลาฮ์ PTLC15002-4 และโครงการพัฒนาระบบการปลูกพืช
ในนาข้าวภาคใต้ และผลิตภัณฑ์ขนมโตเกียวจากข้าวอัลฮัมดุลิลาฮ์ ในงานดังกล่าวด้วย