จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างและจำหน่ายเครื่องจักรกล ปี63

bb276

นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างและจำหน่ายเครื่องจักรกลร่วมกับผู้แทนกลุ่มสมาชิกนาแปลงใหญ่จังหวัดพัทลุง

 aa277

          วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างและจำหน่ายเครื่องจักรกลร่วมกับผู้แทนกลุ่มสมาชิกนาแปลงใหญ่
จังหวัดพัทลุง เพื่อการบริหารจัดการเครื่องจักรกลและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ การใช้โดรนกับ
นาข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563
ณ นาแปลงใหญ่ชัยบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรเข้าร่วม
จำนวน 60 คน