นาแปลงใหญ่หลังปีที่ 3

BB275

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงจัดประชุมเพื่อติดตามให้คำแนะนำ รับทราบปัญหาอุปสรรคนาแปลงใหญ่
หลังปีที่ 3 และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563

aa276 

          วันที่ 24-27 สิงหาคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่ม
ถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดประชุมติดตามให้คำแนะนำ รับทราบปัญหาอุปสรรคนาแปลงใหญ่
หลังปีที่ 3 และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ณ กลุ่มแปลงใหญ่ตำบลปันแต ต.ปันแต
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง กลุ่มแปลงใหญ่ตำบลชัยบุรี ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง วิสาหกิจชุมชน
บ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ หมู่ที่ 6 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง และกลุ่มแปลงใหญ่
ตำบลดอนทราย ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 61 คน