ลงนามปฏิญาณตนและร่วมใจปล่อยปลา

bb5

ลงนามปฏิญาณตน ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2559

aa3

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่ม
สุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2559 และได้ร่วมใจปล่อยปลา จำนวน
50,000 ตัว ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 12 สิงหาคม 2559