จัดเวทีชุมชนนาแปลงใหญ่ปี 63 3 กลุ่ม

bb274

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงจัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563
ณ กลุ่มวสช.กลุ่มข้าวชุมชนบ้านไสอ้อ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านควนขนุน กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลพนางตุง

aa275 

          วันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 นายพีรพล รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นายบุญธรรม  แสงทอง พนักงานการเกษตร ส3 และคณะ จัดเวทีชุมชน
ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ของสมาชิกในชุมชน ร่วมจัดทำแผนการผลิตของกลุ่ม และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการผลิตข้าว ณ 
- กลุ่มวสช.กลุ่มข้าวชุมชนบ้านไสอ้อ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง จำนวน 27 คน
- กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านควนขนุน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จำนวน 33 คน
- กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลพนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จำนวน 30 คน