จัดเวทีชุมชนแปลงใหญ่ 5 กลุ่ม ปี 63

bb273

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงจัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563
ณ กลุ่มแปลงใหญ่โตนดด้วน กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกทราย กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวตำบลหานโพธิ์ กลุ่มแปลงใหญ่บ้านควนดินแดง และกลุ่มแปลงใหญ่บ้านม่วงเตี้ย

 aa274

          วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นายประสิิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่ม
ถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ
จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจของสมาชิกในชุมชน ร่วมกันจัดทำแผนการผลิตของกลุ่มและกำหนดเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการผลิตข้าว ณ
- กลุ่มแปลงใหญ่โตนดด้วน ต.โตนดด้วย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จำนวน 32 คน
- กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกทราย ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง จำนวน 40 คน
- กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวตำบลหานโพธิ์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง จำนวน 25 คน
- กลุ่มแปลงใหญ่บ้านควนดินแดง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จำนวน 66 คน
- กลุ่มแปลงใหญ่บ้านม่วงเตี้ย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จำนวน 40 คน