คลินิกเกษตรครั้งที่ 4 ปี 2563

bb272

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมให้บริการด้านเอกสารวิชาการและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
ในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

 aa273

          วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
ได้ร่วมให่บริการด้านเอกสารวิชาการ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ในกิจกรรมคลินิกข้าว
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ณ วัดเขาวังก์ ตำบลกงหรา อำเภอ
กงหราจังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรเข้าร่วมรับบริการประมาณ 250 คน โดยมี นายสมควร 
ปล้องอ่อน นายอำเภอกงหรา เป็นประธานในการเปิดงาน