ปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อการอนรักษ์ดินและนำ้ปี63

bb271

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงจัดกิจกรรมโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุุรักษ์ดินและน้ำ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

 aa272

          วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ยืนต้น
เพื่อการอนุรักษ์ดินและนำ้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ณ บริเวณบ้านพักข้าราชการ
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง