จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ปี63

bb269

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและ
สร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2563

 aa270

          วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดประชุมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาค
เกษตร กิจกรรมส่งเสริมการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2563
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำนา ความรู้ด้านการผลิตข้าว การลดต้นทุนการผลิต
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนการตลาด แก่สมาชิกในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โดยมี นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปด
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 110 คน