นำเสนอพันธุ์ข้าวอัลฮัมดุลิลาฮ์

bb268

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วย นายเอกราช  แก้วนางโอ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ร่วมประชุมคณะกลั่นกรองข้อมูลพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2563

aa269

          วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วย นายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาว
พัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกลั่นกรองข้อมูลพันธุุ์ข้าว
ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก กรมการข้าว โดยในครั้งนี้ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
โดยนายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้นำเสนอพันธุ๋ข้าวเจ้า
สายพันธุ์อัลฮัมดุลิลาฮ์ PTLC15002-4 เพื่อรับรองพันธุ์ด้วย