คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/63

bb267

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมให้บริการด้านเอกสารวิชาการและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

aa268 

          วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นางชนสิริน  กลิ่นมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
และคณะ ได้ร่วมให้บริการด้านวิชาการและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ฺจากข้าวในกิจกรรมคลินิกข้าว
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมอำเภอเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง โดยมี นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการ
เปิดงาน มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 250 คน