ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ปี63

bb266

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด
ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงแปลงใหญ่ ปี 2563 

 aa267

          วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 
มอบหมายให้ นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่ม
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด
ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 เพื่อชี้แจงกิจกรรมภายใต้
โครงการและปรึกษาหารือบูรณาการร่วมกัน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ณ ห้องประชุมอาคาร
ฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง