คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ณเทศบาลตำบลชะรัด

bb4

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

aa4

เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2559 นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวัน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ เทศบาล
ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยได้ให้บริการในส่วนของคลินิกข้าว
การวิเคราะห์ตัวอย่างเบื้องต้น และแจกจ่ายเอกสารทางวิชาการ โดยมี นายวันชัย  คงเกษม
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมคลินิก มีเกษตรกรเข้าร่วมรับ
บริการประมาณ 600 คน