จัดเวทีชุมชนที่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านปาบ

bb264

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านปาบ

 aa265

          วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายโอรักษ์  ทองเด็จ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยโครงการ ได้จัดการ
สัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) กิจกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านปาบ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
มีผู้เข้าร่วม 30 คน