จัดเวทีชุมชนณศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขาวัง

bb263

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขาวัง

 aa264

          วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายโอรักษ์  ทองเด็จ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยโครงการ ได้จัดการ
สัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวที่ชุมชน) กิจกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขาวัง ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
มีผู้เข้าร่วม 32 คน