คลินิกเกษตรครั้งที่ 2 ปี 2563

bb262

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมให้บริการในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

 aa263

          วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
คณะ ได้ร่วมให้บริการในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรเข้าร่วมรับบริการ
ประมาณ 150 คน โดยมี นายสมชาย  เกลี้ยงนิล นายอำเภอป่าพะยอม เป็นประธานในการเปิดงาน