ประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน

bb260

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช และศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ได้ร่วมจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรค

 aa261

          วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริม
การผลิตข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช และศูนย์วิจัยข้าวกระบี่
ได้ร่วมจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรค กิจกรรมหลักเสริมสร้าง
ศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยมีนายพีรพล  รัตนะ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน