ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

bb258

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

aa259 

          วันที่ 16 มิถุนยายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับ
ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ปี 2563 กิจกรรมหลัก เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวางแผนกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม
อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยมี นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน