ทดสอบการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบโดยการใช้โดรน

bb257

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ทำการทดสอบการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบและสารกำจัดแมลงโดยการใช้โดรน ในแปลงทดลองการปลูกข้าวโพดในนาข้าว

 aa258

          วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยนายอวยชัย  บุญญานุพงศ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้ทำการทดสอบการฉีดพ่นปุุ๋ยทางใบและ
สารกำจัดแมลงโดยการใช้โดรน ในแปลงทดลองการปลูกข้าวโพดในนาข้าว โครงการ
การพัฒนาระบบการปลูกพืชในนาข้าว พื้นที่แปลงทดสอบในศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงและ
ไร่นาเกษตรกร หมู่ที่ 9 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง