ทดสอบพันธุ์ข้าวริมทะเลสาบ

bb256

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมทำแปลงทดสอบพันธุ์ข้าวร่วมกับเกษตรกร ในพื้นทีีปลูกข้าวริมทะเลสาบสงขลาฝั่งจังหวัดพัทลุง

 aa257

          วันที่ 8-9 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยนางชนสิริน  กลิ่นมณี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมทำแปลงทดสอบพันธุ์ข้าว
ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ปลูกข้าวริมทะเลสาบสงขลาฝั่งจังหวัดพัทลุง บ้านปากประ
ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อศึกษาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่
และตรงกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว