ประชุมเสนอรับรองพันธุ์ข้าว

bb255

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ประชุมเพื่อเตรียมการเสนอรับรองพันธุ์ข้าว

 aa256

          วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยนักวิชาการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการเสนอรับรองพันธุ์ข้าว
จำนวน 2 พันธุ์คือ พันธุ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ โดยศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และพันธุ์มะจานู โดย
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ในการประชุมครั้งนี้มีศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ทั้ง 4 ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี