ร่มเมืองร่วมใจปลูกข้าวดอกพะยอม

bb6

ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวไร่ดอกพะยอม ข้าวเหนียวดำหมอ 37 ข้าวเหนียวดำช่อไม้ไผ่ 49 และข้าวไร่ดอกข่า

aa5

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมเป็นเกียรติและร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวไร่ดอกพะยอม
ข้าวเหนียวดำหมอ 37 ข้าวเหนียวดำช่อไม้ไผ่ 49 และข้าวไร่ดอกข่า ในงานโครงการชุมชน
ร่มเมืองร่วมใจปลูกข้าวไร่ดอกพะยอม ณ หมู่ที่ 4 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โดยมีนายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด