ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ

bb254

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยนักวิชาการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2563

aa255

          วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยนักวิชาการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2563
(งบรายได้ฯ) ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช