เข้าร่วมงานField Day ปี 63 ศพก.บางแก้ว

bb252

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ในสถานีเรียนรู้เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดพัทลุง

aa253

          วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญธรรม  แสงทอง พนักงาน
การเกษตรส 3 พร้อมคณะ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
(Field Day) ปี 2563 ในสถานีเรียนรู้เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากข้าวสังข์หยดพัทลุง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบางแก้ว
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรเข้าร่วมงานประมาณ 150 คน โดยมีนายชัชชลิต 
บุญศิริ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานในการเปิดงาน