ร.ร.พัทลุงศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เรื่องการทำนา

bb245

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง ม.4/13 จำนวน 44 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

aa246

          วันที่ 27 มกราคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วย
นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับครูและนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง ม.4/13 จำนวน 44 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียน
พัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ได้มาศึกษาแหล่งเรียนรู้เรื่อง การทำนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากข้าว โดยได้รับฟังการบรรยายเรื่อง วัฒนธรรมกับการปลูกข้าวและเยี่ยมชมแปลงนาทดลอง
และฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว