อบรมหลักสูตร DSSAT

bb244

นางสาวยุพิน  รามณีย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมอบรมหลักสูตร DSSAT v.4-4.5  and MWcrops DSS To ols

 aa245

         วันที่ 19-24 มกราคม 2563 นางสาวยุพิน  รามณีย์ นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ และนางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ร่วมอบรมหลักสูตร DSSAT v.4-7.5 and MWcrops DSS To ols ภายใต้
แผนบุูรณาการการวิจัยและพัฒนาการปรับตัวของระบบภายใต้การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ศ.ดร.อรรถชัย
จินตะเวช และคณะ เป็นวิทยากร และนายชิษณุชา  บุดดาบุญ ผู้อำนวยการสำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม