งานField day ปี 2563 ที่หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมโตนด

bb243

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้และข้าวเหนียวดำหมอ 37 ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563

 aa244

          วันที่ 22 มกราคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายบุญธรรม  แสงทอง พนักงานการเกษตร ส 3 และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าว
พื้นเมืองภาคใต้ และข้าวเหนียวดำหมอ 37 พร้อมสาธิตการแปรรูป ในงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรเข้าร่วมงานประมาณ 150 คน โดยมี นางสาวศรอนงค์  สงสมพันธ์
นายอำเภอควนขนุน เป็นประธานในการเปิดงาน